Πιστοποιήσεις

Η άδεια και η πιστοποίηση κάθε ανελκυστήρα είναι υποχρεωτική από την Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008). Ο ανελκυστήρας εκτός από τον αρχικό έλεγχο και την αρχική πιστοποίηση του από διαπιστευμένο φορέα, υπόκεινται σε περιοδικούς ελέγχους κάθε 1 έως 6 χρόνια, ανάλογα με το είδος του κτιρίου.

Η εταιρεία μας συνεργαζόμενη με τους πλέον αξιόπιστους διαπιστευμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων αναλαμβάνει να προγραμματίζει και να διεκπεραιώνει όλους τους ελέγχους και τις εργασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Επίσης διαθέτουμε ηλεκτρονική βάση δεδομένων για κάθε ανελκυστήρα και ενημερώνουμε κάθε φορά τους πελάτες μας για τον χρόνο λήξεως των πιστοποιητικών των ανελκυστήρων τους.