Ανακαινίσεις Ανελκυστήρων

Η ανακαίνιση ή η αναπαλαίωση ενός ανελκυστήρα είναι απαραίτητη και επιβάλλεται από την Ελληνική Νομοθεσία (ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008), στην περίπτωση που ο ανελκυστήρας έχει εγκατασταθεί πριν το 1999 και δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες εργασίες προσαρμογής στο επίπεδο ασφάλειας, ενέργειας και απόδοσης του σύμφωνα με το νόμο.

Επίσης η ανακαίνιση ή αναπαλαίωση ενός ανελκυστήρα είναι απαραίτητη όταν ο ανελκυστήρας παρουσιάζει πολλά και σημαντικά προβλήματα κατά την λειτουργία του.

Η εταιρεία μας με την πολυετή πείρα και την τεχνογνωσία των τεχνικών μας μπορεί να δώσει λύσεις ανακαίνισης οποιουδήποτε ανελκυστήρα είτε πραγματοποιώντας μόνο τις υποχρεωτικές εργασίες εκσυγχρονισμού του ανελκυστήρα σύμφωνα με την κείμενες νομοθετικές διατάξεις είτε μαζί με προαιρετικές εργασίες εκσυγχρονισμού ανάλογα με επιθυμίες του πελάτη για την λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του ανελκυστήρα.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο κοινοποιημένος φορέας επανέρχεται και αφού διαπιστώσει ότι οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν είναι σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, εκδίδει το πιστοποιητικό του ανελκυστήρα.